Công Vụ các Sứ đồ 7:1

Công Vụ các Sứ đồ 7:1 BPT

Thầy tế lễ tối cao hỏi Ê-tiên, “Có đúng thế không?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ