Công Vụ các Sứ đồ 6:4

Công Vụ các Sứ đồ 6:4 BPT

Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và dạy dỗ lời Thượng Đế.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ