Công Vụ các Sứ đồ 12:9

Công Vụ các Sứ đồ 12:9 BPT

Phia-rơ đi theo thiên sứ ra, nhưng vẫn không hiểu điều thiên sứ làm là thật hay mơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ