Công Vụ các Sứ đồ 12:8

Công Vụ các Sứ đồ 12:8 BPT

Rồi thiên sứ tiếp, “Mặc áo quần và mang giày vào.” Phia-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp, “Khoác áo ngoài và theo ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ