Công Vụ các Sứ đồ 12:7

Công Vụ các Sứ đồ 12:7 BPT

Bỗng một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chói lòa trong ngục tối. Thiên sứ đụng vào hông Phia-rơ, đánh thức ông dậy. Thiên sứ bảo, “Đứng dậy nhanh lên!” Xiềng liền rớt ra khỏi tay Phia-rơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ