Công Vụ các Sứ đồ 12:5

Công Vụ các Sứ đồ 12:5 BPT

Phia-rơ bị giam trong ngục nhưng hội thánh vẫn hết lòng cầu nguyện Chúa cho ông.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ