Công Vụ các Sứ đồ 12:3

Công Vụ các Sứ đồ 12:3 BPT

Thấy người Do-thái bằng lòng về việc ấy nên ông cho bắt luôn Phia-rơ. Việc xảy ra trong thời gian lễ Bánh Không Men.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ