Công Vụ các Sứ đồ 12:25

Công Vụ các Sứ đồ 12:25 BPT

Sau khi Ba-na-ba và Sau-lơ làm xong công tác ở Giê-ru-sa-lem, thì trở về An-ti-ốt, có đem Mác theo.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ