Công Vụ các Sứ đồ 12:24

Công Vụ các Sứ đồ 12:24 BPT

Lời của Chúa càng ngày càng lan rộng ra đến nhiều người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ