Công Vụ các Sứ đồ 12:23

Công Vụ các Sứ đồ 12:23 BPT

Vì Hê-rốt không dành vinh hiển cho Thượng Đế nên một thiên sứ Chúa khiến ông ta lâm bệnh, ông bị vi trùng hành hại rồi chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ