Công Vụ các Sứ đồ 12:22

Công Vụ các Sứ đồ 12:22 BPT

Dân chúng la lên, “Đó là tiếng nói của thần chứ không phải của con người đâu!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ