Công Vụ các Sứ đồ 12:21

Công Vụ các Sứ đồ 12:21 BPT

Hê-rốt định gặp họ, cho nên một ngày nọ vua mặc áo triều, ngự trên ngôi và đăng đàn diễn thuyết cho quần chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ