Công Vụ các Sứ đồ 12:20

Công Vụ các Sứ đồ 12:20 BPT

Hê-rốt rất tức giận dân hai thành Tia và Xi-đôn vì họ cùng nhau đến gặp Hê-rốt. Sau khi thuyết phục Bờ-la-tu, đầy tớ của vua về phe họ thì họ xin hòa với Hê-rốt vì dân xứ đó sống nhờ lương thực của nước vua Hê-rốt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ