Công Vụ các Sứ đồ 12:2

Công Vụ các Sứ đồ 12:2 BPT

Vua ra lệnh chém Gia-cơ, là anh của Giăng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ