Công Vụ các Sứ đồ 12:19

Công Vụ các Sứ đồ 12:19 BPT

Vua Hê-rốt tìm Phia-rơ khắp nơi nhưng không thấy. Vua hạch hỏi bọn lính và ra lệnh giết chúng nó. Sau đó Hê-rốt dọn từ Giu-đia đến thành Xê-xa-rê cư ngụ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ