Công Vụ các Sứ đồ 12:18

Công Vụ các Sứ đồ 12:18 BPT

Hôm sau bọn lính hoang mang vì không biết Phia-rơ đi đâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ