Công Vụ các Sứ đồ 12:17

Công Vụ các Sứ đồ 12:17 BPT

Phia-rơ ra hiệu bảo họ im lặng. Rồi ông kể lại cho họ nghe Chúa đã giải thoát ông khỏi ngục ra sao. Ông bảo, “Báo cho Gia-cơ và các tín hữu khác biết tin nầy.” Rồi ông bước sang nơi khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ