Công Vụ các Sứ đồ 12:16

Công Vụ các Sứ đồ 12:16 BPT

Phia-rơ tiếp tục gõ, khi họ mở cửa, thấy ông ai nấy đều sửng sốt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ