Công Vụ các Sứ đồ 12:15

Công Vụ các Sứ đồ 12:15 BPT

Họ bảo, “Mầy điên!” Nhưng cô nhất quyết là đúng, nên họ nói, “Chắc là thiên sứ của Phia-rơ đó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ