Công Vụ các Sứ đồ 12:13

Công Vụ các Sứ đồ 12:13 BPT

Phia-rơ gõ cửa ngoài thì một người tớ gái tên Rô-đa ra định mở.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ