Công Vụ các Sứ đồ 12:12

Công Vụ các Sứ đồ 12:12 BPT

Nghĩ như thế xong, ông liền đi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng Mác. Có đông người đang họp lại để cầu nguyện tại đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ