Công Vụ các Sứ đồ 12:11

Công Vụ các Sứ đồ 12:11 BPT

Lúc ấy Phia-rơ mới sực tỉnh và nhận ra mọi việc. Ông nghĩ, “Bây giờ tôi biết quả thật Chúa sai thiên sứ Ngài đến và giải cứu tôi khỏi tay Hê-rốt và những gì người Do-thái định hại tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ