Công Vụ các Sứ đồ 12:10

Công Vụ các Sứ đồ 12:10 BPT

Khi họ qua toán lính gác thứ nhất và thứ nhì thì đến cổng sắt phân cách họ với thành phố. Cổng sắt tự động mở rồi hai người đi qua. Ra đến phố thì thiên sứ liền rời Phia-rơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ