Công Vụ các Sứ đồ 12:1

Công Vụ các Sứ đồ 12:1 BPT

Cũng trong thời gian ấy vua Hê-rốt bắt đầu ngược đãi một số người trong hội thánh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ