II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 BPT

Phao-lô, Xi-la và Ti-mô-thê, kính gởi hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong Thượng Đế, Cha chúng ta và trong Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ