II Các Vua 7:11

II Các Vua 7:11 BPT

Các người gác cổng liền báo cho những người trong cung vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ