II Các Vua 12:5

II Các Vua 12:5 BPT

Mỗi thầy tế lễ phải thu số tiền của số người mình phục vụ. Rồi các thầy tế lễ phải sửa chữa những nơi hư hại mình thấy trong đền thờ.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ