II Các Vua 11:3

II Các Vua 11:3 BPT

Cậu trốn trong đền thờ của CHÚA trong sáu năm cùng với người vú nuôi. Trong khi đó A-tha-lia cai trị trên xứ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ