II Các Vua 11:17

II Các Vua 11:17 BPT

Sau đó Giê-hô-gia-đa lập giao ước với CHÚA và vua cùng dân chúng để họ làm dân riêng cho Ngài. Ông cũng lập ước giữa vua với dân chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ