II Các Vua 11:16

II Các Vua 11:16 BPT

Vậy họ bắt bà và mang đến cổng ngựa gần cung vua, rồi giết bà tại đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ