II Các Vua 11:1

II Các Vua 11:1 BPT

Khi A-tha-lia, mẹ A-cha-xia, thấy con mình đã chết liền giết sạch mọi người trong hoàng gia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ