II Lịch sử 16:7

II Lịch sử 16:7 BPT

Lúc đó Ha-na-ni, người tiên kiến, đến gặp và bảo A-sa, vua Giu-đa rằng, “Bệ hạ nhờ cậy vua A-ram giúp đỡ mà không nhờ cậy CHÚA là Thượng Đế mình. Cho nên vua của đạo quân A-ram đã thoát khỏi tay bệ hạ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ