II Lịch sử 16:6

II Lịch sử 16:6 BPT

Sau đó vua A-sa cho toàn dân Giu-đa đến Ra-ma và mang đi những tảng đá và gỗ mà Ba-a-sa đã dùng. Rồi họ dùng các vật liệu đó để xây đắp Ghê-ba và Mích-ba.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ