II Lịch sử 15:19

II Lịch sử 15:19 BPT

Trong xứ không còn giặc giã nữa cho đến năm thứ ba mươi lăm triều đại A-sa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ