II Lịch sử 15:18

II Lịch sử 15:18 BPT

A-sa mang vào đền thờ Thượng Đế các tặng vật mà cha mình đã dâng: bạc, vàng, và các đồ dùng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ