II Lịch sử 15:17

II Lịch sử 15:17 BPT

Nhưng ông không dẹp bỏ các nơi thờ tà thần trong Ít-ra-en. Tuy vậy, A-sa trung tín với CHÚA trọn đời mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ