II Lịch sử 15:16

II Lịch sử 15:16 BPT

Vua A-sa cũng cất chức thái hậu của Ma-a-ca, bà nội mình vì bà đã tạc một tượng A-sê-ra đáng gớm ghiếc. A-sa chặt tượng đó, nghiền nát và thiêu trong thung lũng Kít-rôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ