II Lịch sử 15:15

II Lịch sử 15:15 BPT

Tất cả dân chúng Giu-đa đều rất vui mừng về lời hứa đó vì họ đã hết lòng cam kết. Họ tìm kiếm Thượng Đế và gặp được Ngài. Vì thế CHÚA ban cho họ thái bình khắp xứ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ