II Lịch sử 15:14

II Lịch sử 15:14 BPT

Sau đó A-sa và dân chúng cam kết trước mặt CHÚA, mọi người la lớn tiếng và thổi kèn cùng tù và.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ