II Lịch sử 15:13

II Lịch sử 15:13 BPT

Ai không vâng theo CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, sẽ bị xử tử bất kể già trẻ, nam hay nữ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ