II Lịch sử 15:12

II Lịch sử 15:12 BPT

Rồi họ lập giao ước hết lòng vâng theo CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ