II Lịch sử 15:11

II Lịch sử 15:11 BPT

Trong lúc đó họ dâng cho CHÚA bảy trăm con bò đực và bảy ngàn con chiên và dê cùng những của báu mà đạo quân A-sa đã cướp được của quân thù.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ