II Lịch sử 15:10

II Lịch sử 15:10 BPT

A-sa cùng họ họp lại ở Giê-ru-sa-lem vào tháng ba năm thứ mười lăm triều đại vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ