I Ti-mô-thê 1:8

I Ti-mô-thê 1:8 BPT

Chúng ta biết luật pháp rất tốt lành nếu biết dùng phải phép.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ