I Sa-mu-ên 17:5

I Sa-mu-ên 17:5 BPT

đầu đội mũ đồng và mặc áo giáp đồng nặng một trăm hai mươi lăm cân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ