I Sa-mu-ên 14:51

I Sa-mu-ên 14:51 BPT

Kích, cha Sau-lơ, và Nê-rơ, cha Áp-ne đều là con của A-bi-ên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ