I Sa-mu-ên 14:46

I Sa-mu-ên 14:46 BPT

Sau đó Sau-lơ không đuổi theo dân Phi-li-tin nữa cho nên họ trở về xứ mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ