I Phia-rơ 2:9

I Phia-rơ 2:9 BPT

Nhưng anh chị em là dân được lựa chọn, giữ chức tế lễ nhà vua, là dân thuộc riêng về Thượng Đế. Anh chị em được chọn để rao truyền những việc diệu kỳ của Ngài, Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để bước vào ánh sáng huyền diệu của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

I Phia-rơ 2:9

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:9