I Phia-rơ 2:8

I Phia-rơ 2:8 BPT

Ngoài ra, Ngài là “hòn đá gây vấp ngã, tảng đá gây vấp ngã.” Ê-sai 8:14 Họ vấp ngã vì họ không vâng lời Thượng Đế, vì thế Thượng Đế đã dự liệu việc ấy xảy đến cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ