I Phia-rơ 2:7

I Phia-rơ 2:7 BPT

Tảng đá ấy rất quí báu đối với anh chị em là người tin. Nhưng cho những kẻ không tin thì, “tảng đá bị thợ xây nhà loại bỏ lại trở thành đá góc nhà.” Thi thiên 118:22
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:7